புதன், 21 ஆகஸ்ட், 2013

தீர்மானங்கள்

புதன், 21 ஆகஸ்ட், 2013
உதவி V. குமார் BSNLEU கடலூர் மாவட்ட தலைவர்

தொடர் போராட்டங்கள்
-------------------------------------------  Ø ,d;dntl;bt; epWtdj;ij ,k;khtl;lj;jpypUe;J ntspNaw;wpl

  Ø 2004 Kjy; 2009 tiu gpbj;jk; nra;ag;gl;l EPF, ESI njhifapid xg;ge;j Copah;fspd; fzf;fpy; nrYj;jg;gl

 Ø rl;lg;gbahd 8.33 Nghd]; ngw;wpl

 Ø Nfgps; gFjp Copah;fSf;F khjr; rk;gsk; ngw;wpl

 Ø midtUf;Fk; Fiwe;jgl;r Cjpaj;ij cWjp nra;jpl

 Ø midtUf;Fk; milahs ml;il toq;fpl

 Ø r%f ghJfhg;G rl;lq;fis mKyhf;fpl

 Ø fhh;g;gNul; mYtyf cj;juTg;gb midj;J xg;ge;j Copah;fis gjpT nra;jpl

 Ø 27.08.2013 nrt;tha;fpoik md;W midj;J fpisfspYk; fz;ld Mh;g;ghl;lk;

 Ø 04.09.2013 Gjd;fpoik md;W ngUe;jpus; jh;zhNghuhl;lk;BSNLEUTld; ,ize;J elj;JtJ vd ,k;khehL xU kdjhf KbT nra;fpwJ.

Kd;nkhopjy; : P.uh[Jiu flY}h;

topnkhopjy; : J. fe;jd; fpis nrayh;> flY}h;.

jPh;khdk; - 11.   ntspNaw;WNthk; INNOVATIVE epWtdj;ijekJ khtl;lj;jpy; nrd;idia Nrh;e;j Innovative nrf;A+hpl;b nrhirl;b epWtdk; 01.02.2013 Kjy; House Keeping nlz;lh; vLj;J nray;gl;L tUfpwJ. ,e;j epWtdk; nlz;lh; vLj;j ehs;Kjy; ,d;Wtiu xU khjk; $l xg;ge;j ruj;jpy; cs;sgb> Cjpak; gpujpkhjk; 7k; Njjpf;Fs; Cjpak; gl;Lthlh nra;jjjpy;iy. mNjNghd;W fle;j 6 khjfhykhf Copah;fsplkpUe;J gpbj;jk; nra;jEPF, ESI njhifapid chpa mYtyfj;jpy; nrYj;jhky; fhyk; flj;jp tUfpwJ. ehKk; xt;nthU khjKk; Nguhl;lk; elj;jpjhd; khj Cjpak; thq;f Ntz;ba epiy cs;sJ. eph;thfj;jplk; KiwapLk; nghOnjy;yhk; eph;thfk; je;jp nfhLj;Js;Nshk;. Nehl;B]; mDg;gpAs;Nshk;. vd rhf;F Nghf;F nrhy;yp tUfpwJ. xg;ge;jf;fhuiu Nghdpy; $l ehKk; rhp> eph;thfKk; rhp> njhlh;G nfhs;s Kbahj epiy cs;sJ. eph;thfj;jpd; cah;kl;l mjpfhhpNa“INNOVATIVE”  epWtdj;jpd; Nkyhsiu  $l njhlh;G nfhs;sKbatpy;iy vd;w epiy Ntjid mspf;fpwJ. vdNt khjk; 7k; Njjpf;Fs; rk;gsk; toq;fplhj EPF/ESI Kiwahf nrYj;jplhj“INNOVATIVE” epWtdj;ij flY}h; khtl;l eph;thfk; Black Listnra;jpl Jhpj eltbf;if Nkw;nfhs;s Ntz;Lnkd ,k;khehL Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.     eph;thfk; nkj;jdg; Nghf;iff; filg;gpbj;jhy; BSNLEUrq;fj;Jld; ,izj;J Nghuhl;l eltbf;iffspy; <LgLtJ vd ,k;khehL KbT nra;fpwJ.               Kd; nkhopjy;    :       M.ghujpjhrd;

topnkhopjy;      :       J.K. ntq;fNl\;

jPh;khdk; : 2RJCM, LJCM KbTfis mKyhf;F :-

          ekJ BSNLEU, TNTCWU rq;fq;fs; tpthjpj;J RJCM $l;lj;jpy; xU SDEf;F ,uz;L xg;ge;j Copah;fis khj Cjpaj;jpy; epakpj;J Nfgps; gOJfis rhp nra;ayhk; vd khepy eph;thfj;jplk; Nfhhpf;if itj;J ntw;wp ngw;wJ. mjd; mbg;gilapy; khepy eph;thfk; ghpl;r;rhh;j;jkhf jQ;ir> Nfhit> kJiu> <NuhL Mfpa khtl;lj;jpy; ,j;jpl;lj;ij mKy;gLj;jpaJ. ,j;jpl;lk; ntw;wp ngw;wij njhlh;e;J> midj;J khtl;lj;jpYk; ,j;jpl;lj;jpid mKy;gLj;j khepy eph;thfk; cj;jutpl;lJ.          ekJ khtl;lj;jpy; Nfgps; guhkhpg;gpw;F SDEf;F ,uz;L xg;ge;j Copah; jpl;lj;ij mKy;gLj;j Ntz;Lnkd khtl;l eph;thfj;jplk; ekJ rq;fk; rhh;ghf LJCM-y; Nfhhpf;if itj;Njhk;. Vw;Wf;nfhz;l eph;thfk; House Keeping-y; xg;ge;j Copah;fs; mjpfkhf cs;sjhfTk;> mth;fis Nfgps; gzpapy; <LgLj;jyhk; vd mwptpLj;jJ. ekJ rq;fk; mij Vw;f kWj;jJld;> ekJ khtl;lj;jpy; 33 ntspg;gFjp mjpfhhpfs; cs;sdh;. nkhj;jk; 66 Ngh; Njit. vdNt> 35 Ngh; Nfgps; gzpapy; 10 Mz;Lfshf gzpahw;wp tUfpd;wdh;. mDgtKs;s mth;fisj;jhd; Nfgps; gzpapy; gad;gLj;jNtz;Lk;> vd ehk; typAWj;jjpd; fhuzkhf“House Keeping” ypUe;J Copah;fis Nfgps; gFjpf;F mDg;GtJ jw;fhypfkhf iftpl;lJ eph;thfk;. NkYk;> Nfgps; guhkhpg;Gf;nfd nlz;lh;tpl eph;thfk; KbntLj;Js;sJ. mij kpftpiutpy; mKy;gLj;jpl BSNLEU rq;fj;Jld; ,ize;J Nghuhl;lk; elj;JtJ vd ,k;khehL KbT nra;fpwJ.

         

        Kd;nkhopjy; : V. khhpKj;J fpis nrayhsh; > nea;Ntyp

        topnkhopjy; : A.%h;j;jp> flY}h;.

jPh;khdk; : 6xg;ge;j Copah;fs; BSNLd; tsh;r;rpapy; gq;fhw;w Ntz;Lk;. mth;fs; cz;ikapy; gq;fhw;Wfpwhh;fs;. ,ij NkYk; tYg;gLj;j ekJ khehl;by; mjpfhhpfis  mioj;J fUj;Jiuahw;wNtz;Lk; vd;W Ntz;LNfhs; tpLj;Njhk;. mioj;Njhk;.  Mdhy; khtl;l eph;thfKk; mjpy; jiyikg; nghWg;gpy; ,Uf;Fk; mjpfhhpfSk; ,e;j tha;g;igg; gad;gLj;jhjJ tUe;jj;jf;fJ. tUq;fhyj;jpy; ,g;Nghf;F fisag;glNtz;Lk; vd ,k;khehL Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.                Kd;nkhopjy; : M. ghujpjhrd;

                topnkhopjy; : R. fgpyd;

jkpo;ehL njhiynjhlh;G xg;ge;jj; njhopyhsh;fs; rq;fk; flY}h; khtl;lk;jPh;khdk; : 4          kj;jpa murpd; mwptpg;gpd;gb BSNLypy; 3361 NfRty; Copah;fs; gzpapy; cs;sdh;. gy tUlq;fshf Ntiy nra;Jk; mth;fs; ,d;Dk; epue;juk; nra;ag;glhky; cs;sdh;. ,th;fspy; ngUk;ghd;ikahdth;fs; Nkw;F tq;f khepyj;ijr; Nrh;e;jth;fs;. BSNL eph;thfk; ,th;fis epue;jug;gLj;jhky; jl;bf;fopj;J tUfpwJ. ,j;jifa NfRty; Copah;fs;  cldbahf epue;juk; nra;ag;glNtz;Lk;.          BSNL epWtdj;jpy; 1 yl;rj;Jf;Fk; Nkw;gl;l xg;ge;j Copah;fs; gzpahw;wp tUfpwhh;fs;. guhkhpg;G gFjp> tsh;r;rp gFjp> thbf;ifahsh; Nritikak;> fzpdp ,af;Fjy;> fl;likg;G trjpfis guhkhpg;gJ> mytyf guhkhpg;G Nghd;w gzpfis nra;J tUfpwhh;fs;. epue;ju Copah;fSf;F ,izahf gzpfis Ghpe;J tUfpwhh;fs;. Mdhy; ,th;fSf;F Fiwe;jgl;r $yp vd;gJ kWf;fg;gLfpwJ. EPF/ESI rl;l rYiffs; mkyhf;fg;gLtjpy;iy.          xg;ge;j Copah;fSf;F Fiwe;jgl;r Cjpak; toq;fg;gl Ntz;Lk;. r%fg; ghJfhg;G jpl;lq;fs;> njhopyhsh; eyr;rl;lq;fs; Kiwahf mky;gLj;jg;glNtz;Lk;.          18.08.2013 md;W tpOg;Guj;jpy; eilngw;w 5tJ khtl;l khehL fPo;f;fz;l Nfhhpf;iffis eph;thfj;jplk; Kd;itf;fpwJ.1.     jw;fhypf me;j];J ngw;w k];Jh;fs; kw;Wk; tpLgl;l NfRty; Copah;fs; midtUk; epue;jug;gLj;jg;glNtz;Lk;.

2.     xg;ge;j Copah;fs; ve;jg;gFjpapy; gzpahw;Wfpd;whh;fNsh me;jg; gFjpapy; gzpahw;Wk; epue;juj; njhopyhspapd; Fiwe;jgl;r Cjpak; vJNth mjid xg;ge;j Copah;fSf;F toq;fNtz;Lk;. mjhtJ rkNtiyf;F rkCjpak; vd;w nfhs;if mky;gLj;jg;glNtz;Lk;.

3.     njhopyhsh; eyr;rl;lq;fs; fwhuhf mky;gLj;jg;glNtz;Lk;. r%fg; ghJfhg;Gj;jpl;lq;fs; KiwNa EPF/ESI rYiffs; KOikahf mky;gLj;jg;glNtz;Lk;.

4.    epue;ju gzpfSf;F xg;ge;j Kiwia nray;gLj;Jk; eilKiw iftplg;glNtz;Lk;. midj;J xg;ge;j Copah;fisAk; epue;jug;gl Ntz;Lk;.

5.     xg;ge;j Copah;fSf;F ,yhfh Njh;tpy; gq;F ngw tha;g;G toq;f Ntz;Lk;.jPh;khdk;Kd;nkhopjy; : K. ghyfpU\;zd;> tpOg;Guk;

topnkhopjy; :  K. kzpfz;ld;> jpz;btdk;

jkpo;ehL njhiynjhlh;G xg;ge;jj; njhopyhsh;fs; rq;fk;. flY}h; khtl;lk;jPh;khdk; : 5          BSNL epWtdk; fLikahd epjp neUf;fbapy; rpf;fpf; nfhz;Ls;sJ. njhlh;e;J rpy Mz;Lfshf e\;lj;ijr; re;jpj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ. ,j;jifa Nkhrkhd epiyikf;F Copah;fs; vt;tpjj;jpYk; fhuzk; my;y. BSNL eph;thfk; jhd; fhuzk;. Fwpg;ghfITS mjpfhhpfs; BSNL epWtdj;jpw;F tuhky; Deputation mbg;gilapNyNa gzpGhpe;J tUfpwhh;fs;. vdNt mth;fs; BSNLtsh;r;rpapYk;> tphpthf;fj;jpYk; mf;fiwapd;wp nray;gl;L tUfpwhh;fs;.          BSNL epWtdj;ij yhgfukhf nray;gLj;jpl fPo;f;fz;l eltbf;iffis vLf;f Ntz;Lnkd kj;jpa muirAk;> BSNLepWtdj;ijAk; ,k;khehL Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.1.     DOTBSNL  fhh;g;gNu\dhf khw;wpa rkaj;jpy; cWjpaspj;jthW iyrd;]; fl;lzj;jpypUe;J BSNLf;F tpyf;F mspg;gJ USOepjp BSNL f;F toq;FtJ. fpuhkg;Gu Nritapy; Vw;gLk; e\;lq;fis <Lfl;l e\;l<L toq;FtJ Nghd;w eltbf;iffis kj;jpa muR nray;gLj;j Ntz;Lk;.

2.     ];ngf;l;uk; fl;lzk; fl;LtjpypUe;J BSNLf;F tpyf;F mspj;J ];ngf;l;uj;ij BSNL f;F ,ytrkhf toq;f Ntz;Lk;.

3.     BSNL kw;Wk; 3G ];ngf;l;uk; fl;lzkhf  t#ypf;fg;gl;l &.18500 Nfhbia BSNL f;F jpUg;gpj; juNtz;Lk;.

4.    midj;J kj;jpa muR epWtdq;fSk;> nghJj;Jiw epWtdq;fSk; BSNL epWtd Nritiaj;jhd; gad;gLj;j Ntz;Lk; vd;W kj;jpa muR cj;jutpl Ntz;Lk;.

5.     14.5 tl;bahf &.12000Nfhbia toq;fhj flDf;F kj;jpa muR t#ypj;J cs;sJ. ,jid cldbahf jpUg;gpj; juNtz;Lk;.

6.     muR trk; cs;s BSNL nrhj;Jf;fs; BSNL f;F khw;wk; nra;J jug;gl Ntz;Lk;.

7.      Njitahd msT Mobile iyd;fs;> gpuhl;Ngd; Nkhlk;> Nfgps; buhg; tah;> OFC Nfgps;> njhiyNgrp cgfuzq;fs; jilapd;wp fpilg;gjw;fhd Vw;ghL nra;ag;glNtz;Lk;.

8.     BSNL epWtdj;jpy; gq;F tpw;gid $lhJ.

9.     njhiynjhlh;G Jiwapy; 100% rj me;epa KjyPl;il mDkjpf;ff;$lhJ.jPh;khdk;

Kd;nkhopjy; : flY}h;.

topnkhopjy; : n[fjP];tud;> rpjk;guk;
தந்தி செய்தி